Ground Floor Ginza Center، Jinnah Ave, G 7/2 Blue Area, Islamabad,

Dishes

Chicken Masala Karahi

Chicken Malai Handi

Beef Kabab Masala Fry

Chicken Kabab Masala Fry

Chicken Karahi Khaas BBQ

Mutton Karahi

Makhani HG Khaas Karahi half

Mutton Karahi Full

Muttun Karahi Half